download kys2

download kys

result

sorwortor

prakat

form

check activity

noklaksude

fitness

actt3

index

แบบฟอร์มการขอรับเงินรางวัล

สำหรับแบบฟอร์มการขอรับเงินรางวัลสำหรับการแข่งขันต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 
เชิญชวนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการ"ไทยนิยม ยั่งยืน" เป็นโครงการที่มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ตามแนวทางประชารัฐ ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่

ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (รายละเอียดอยู่ด้านล่าง)
2. พิจารณาสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต่างๆ 

CCF 000013 002

 
ขอเชิญร่วม "บริจาคโลหิต"

vinil2 edited22

 
ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

ตามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารไว้  ให้นักศึกษาไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ตามวันเวลาที่กำหนดตามหมายเรียก เพื่อดำเนินการผ่อนผันทหารและรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สำหรับใช้ในปีถัดไป

 
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 2561

สำหรับรายละเอียด "การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 2561" สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 19