ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียด

ขายทอดตลาด

รายละเอียด

1). ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
2). จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
3). ร่างประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
4). จ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
5). ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
6). เปลี่ยนแปลงแผนก่อสร้างโรงเรียนสาธิต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (e-bidding)
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

[ อ่าน.. ]
7). เผยแพร่แผนก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (e-bidding)
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

[ อ่าน.. ]
8). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารภาควิชาคหกรรม (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2561

[ อ่าน.. ]
9). เผยแพร่แผนปรับปรุงห้องเรียนอาคารภาควิชาคหกรรม
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

[ อ่าน.. ]
10). ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 88 เครื่อง
- หมวด ขายทอดตลาด 2561

[ อ่าน.. ]
11). ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2561

[ อ่าน.. ]
12). ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2561

[ อ่าน.. ]
13). ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2561

[ อ่าน.. ]
14). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

[ อ่าน.. ]
15). รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

[ อ่าน.. ]

[ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด.. ]
  
  1). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  2). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารภาควิชาคหกรรม (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  3). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถนยต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  4). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  5). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑามาตรฐาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  6). ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องมือหาค่าความร้อนฯ
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  7). ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการด้านการบัญชี
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  8). ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดศักยภาพน้ำในใบพืช โดยวิธีคัดเลือก
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  9). ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารหนูและปรอทตกค้างในอาหาร พร้อมอุปกรณ์
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  10). ผลผู้ชนะครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  11). ผู้ชนะครุภัณฑ์เครื่องวัดการเปิด-ปิดปากใบของพืช โดยวิธีคัดเลือก
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  12). ผลผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  13). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  14). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  - หมวด ผลผู้ชนะ

  [ อ่าน.. ]
  15). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
[ ผลผู้ชนะทั้งหมด ทั้งหมด ]
  
  1). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  2). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือหาค่าความร้อน (ครั้งที่ ๒)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  3). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  4). ยกเลิกประกาศเครื่องวัดปริมาณสารหนูและปรอทตกค้างในอาหาร
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  5). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  6). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการด้านการบัญชี
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  7). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการเปิด-ปิดปากใบของพืช
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  8). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดศักยภาพน้ำในใบพืช
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  9). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  10). ยกเลิกประกาศครุภัณฑ์เครื่องมือหาค่าความร้อน
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  11). ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการเกษตรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  12). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกการควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  13). ยกเลิกประกาศครุภัณฑ์ชุดสื่อการสอนด้านการบริหารอาคารและทรัพยากรอาคาร
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  14). ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2560

  [ อ่าน.. ]
  15). ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2560

  [ อ่าน.. ]
[ ข่าวยกเลิกประกาศ ทั้งหมด ]