ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียด

ขายทอดตลาด

รายละเอียด

1). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์เบื้องต้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
2). รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

[ อ่าน.. ]
3). รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

[ อ่าน.. ]
4). รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

[ อ่าน.. ]
5). ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการการเรียนการสอนงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
6). จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนประจำอาคารเรียน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
7). ซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
8). ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
9). ซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
10). ซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์งานโลหะวิทยาพร้อมมอนิเตอร์ และโปรแกรมวัดค่า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหัวดกาญจนบุี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด

[ อ่าน.. ]
11). ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
12). ซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบปฏิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบยานยนต์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
13). ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการการเรียนการสอนงานควบคุมรถยกสินค้า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2562

[ อ่าน.. ]
14). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาการจัดการ
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

[ อ่าน.. ]
15). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

[ อ่าน.. ]

[ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด.. ]
  
  1). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนฯ
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  2). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์งานโลหะวิทยาพร้อมมอนิเตอร์ และโปรแกรมวัดค่าฯ
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  3). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนประจำอาคารเรียนฯ
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  4). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  5). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีอาคารศูนย์บริการยานยนต์ฯ
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  6). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบปฏิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบยานยนต์ฯ
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  7). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการการเรียนการสอนงานควบคุมรถยกสินค้าฯ
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  8). ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  9). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานทาสีภายนอกและงานตะแกรงกันนกพิราบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  10). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมการเรียนการสอนสมัยใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  11). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอิเลคทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  12). ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  13). ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2562

  [ อ่าน.. ]
  14). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
  15). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารภาควิชาคหกรรม (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2561

  [ อ่าน.. ]
[ ผลผู้ชนะทั้งหมด ทั้งหมด ]
  
  1). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  2). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเลขที่ 3/2562
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2562

  [ อ่าน.. ]
  3). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  4). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือหาค่าความร้อน (ครั้งที่ ๒)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  5). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  6). ยกเลิกประกาศเครื่องวัดปริมาณสารหนูและปรอทตกค้างในอาหาร
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  7). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  8). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการด้านการบัญชี
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  9). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการเปิด-ปิดปากใบของพืช
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  10). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดศักยภาพน้ำในใบพืช
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  11). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  12). ยกเลิกประกาศครุภัณฑ์เครื่องมือหาค่าความร้อน
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  13). ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการเกษตรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  14). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกการควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
  15). ยกเลิกประกาศครุภัณฑ์ชุดสื่อการสอนด้านการบริหารอาคารและทรัพยากรอาคาร
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2561

  [ อ่าน.. ]
[ ข่าวยกเลิกประกาศ ทั้งหมด ]