พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอัตราทดแทนเกษียณจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2558
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:13 น.