รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2558
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 14:49 น.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2558
รายละเอียดประกาศ https://drive.google.com/…/0B-zr5D4ARhWdalRpai1GM0V4e…/view…