ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนังานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุนตามประกาศฯ ครั้งที่ 4/2558
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2015 เวลา 16:30 น.
ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนังานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุนตามประกาศฯ ครั้งที่ 4/2558
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
--------------------------------------
https://drive.google.com/…/0B-zr5D4ARhWdTGtaQVlRQjEyQ0U/view