ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2557
วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2014 เวลา 11:53 น.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2557
รายละเอียดประกาศ
https://drive.google.com/file/d/0B-zr5D4ARhWdV3JqWDBFWXlxNlE/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดใบสมัคร