ประกาศผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 09:55 น.
ประกาศผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายละเอียดประกาศ>>>
https://drive.google.com/file/d/0B-zr5D4ARhWdZlFqOHFDLS1oT1E/view?usp=sharing
แผนที่ห้องสอบ>>>
https://www.dropbox.com/s/ctrwx0pxx3vrojz/Untitled-2%20copy.jpg?dl=0