รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ เพื่อโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2014 เวลา 11:56 น.

รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบสมัคร