ประกาศผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบทดลองสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณตามประกาศฯ ครั้งที่ 9/2557
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 09:50 น.
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบทดลองสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณตามประกาศฯ ครั้งที่ 9/2557
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
รายละเอียด