ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 9/2557
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 11:30 น.
ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 9/2557
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบรูณาการ
รายละเอียด