ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 6/2557
วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 14:30 น.

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 6/2557

- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ

รายละเอียด