ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2557
วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 17:06 น.
ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2557
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รายละเอียด>>>