ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบทดลองสอนเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณตามประกาศฯ ครั้งที่ 6/2557
วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:00 น.
ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบทดลองสอนเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณตามประกาศฯ ครั้งที่ 6/2557
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รายละเอียด>>
https://docs.google.com/file/d/0B-zr5D4ARhWdT1RyVi0xZFdlWms/edit