รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2014 เวลา 11:31 น.

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่วอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด