ผลการรับสมัครบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2557
วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:10 น.

ผลการรับสมัครบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2557

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

รายละเอียด