รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอัตราทดแทนเกษียณจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2556
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2013 เวลา 16:39 น.

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอัตราทดแทนเกษียณจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2556

ตำแหน่งอาจารย์

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียด