ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศครั้งที่ 13/2556
วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2013 เวลา 15:52 น.

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศครั้งที่ 13/2556

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน และตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด