ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 11/255
วันอังคารที่ 03 กันยายน 2013 เวลา 06:30 น.

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 11/2556

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด