รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2013 เวลา 13:24 น.

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตามข้อบังคับฯ 2552 ครั้งที่ 3/2556

ตำแหน่งอาจารย์นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด