รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 13/2556 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2013 เวลา 14:39 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 13/2556

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด