ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุนตามข้อบังคับฯ 53 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตามข้อบังคับฯ 52
วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 16:52 น.

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุนตามข้อบังคับฯ 53 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตามข้อบังคับฯ 52

แก้ไข ขนาดรูปถ่าย รูปที่ใช้ทำสัญญาจ้าง จาก2นิ้ว เป็น1นิ้ว

รายละเอียด