รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏกาญจนบุรี
วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2013 เวลา 14:12 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียดประกากาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร