รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 11/2556
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2013 เวลา 15:56 น.

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 11/2556

  1. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดประกาศ