ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณครั้งที่ 7/2556
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:46 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จำนวน 8 อัตรา ดังนี้

 

  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

 


รายละเอียดประกาศ