ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานบริหารพัสดุ
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2013 เวลา 10:53 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2556  จำนวน 2 อัตรา  ดังนี้

1. ตำแหน่งวิศวกร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานบริหารพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ