ประกาศผลการสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2013 เวลา 12:06 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ตามประกาศฯ ครั้งที่ 1/2556

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด กองนโยบายและแผน

รายละเอียดประกาศ