ประกาศผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:10 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ตามประกาศฯ ครั้งที่ 1/2556

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดกองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดประกาศ