ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 เวลา 13:32 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1/2556

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ