ประกาศผลการสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2013 เวลา 16:36 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการสอบข้อเขียนของผู้เข้ารับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 16/2555

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดงานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดประกาศ