ประกาศผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบตำแหน่งนักวิชาการประกันคุณภาพ, ตำแหน่งวิศวกร
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2013 เวลา 11:10 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 17/2555

1.  ตำแหน่งนักวิชาการประกันคุณภาพ  สังกัดสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
2.  ตำแหน่งวิศวกร  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายละเอียดประกาศ