ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(1.นักวิชาการประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 2.วิศวกร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 13:20 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 17/2555

1. ตำแหน่งนักวิชาการประกันคุณภาพ   สังกัดสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งวิศวกร  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศ