ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 14/2555
วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2012 เวลา 15:17 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 14/2555

1.  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน