ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 14/2555
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 12:42 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 14/2555

1. ตำแหน่งวิศวกร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน