ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:44 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนของผู้เข้ารับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน  ตามประกาศ ครั้งที่ 10/2555

จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน