ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:07 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ตามประกาศฯ ครั้งที่ 9/2555

ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี