ประกาศผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง นิติกร สังกัดงานบริหารทั่วไป
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 14:33 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง ผลการรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 9/2555

ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดประกาศ