ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตำแหน่ง (1.ตำแหน่งวิศวกร , 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,3.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)
วันศุกร์ที่ 05 ตุลาคม 2012 เวลา 09:19 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้งที่ 10/2555
จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่
  1. ตำแหน่งวิศวกร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา