ภาระงาน งานบริหารงานบุคคล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:20 น.

1. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 • การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
 • การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ
2. งานพัฒนาและฝึกอบรม
 • การจัดทำแผน  และทำโครงการพัฒนาบุคลากร
 • การขอลาศึกษาต่อ  การฝึกอบรม ดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • การขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
3. งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การตรวจสอบและสรุปการลงชื่อปฏิบัติราชการของบุคลากร
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนขั้นค่าจ้าง  และค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การประเมินเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการและลูกจ้างประจำให้สูงขึ้น
4. งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
 • การขอลาออกจากราชการ  การให้ออก  ปลดออก  และไล่ออกจากราชการ
 • การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
 • การขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • การขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ.)
 • การประกันสังคม
 • การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • โครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
 • การลาทุกประเภท
 • การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานและรับรองเงินเดือนของพนักงานหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
 • งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.)
5. ทะเบียนประวัติ
 • การจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติ
 • การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
 • การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร
 • การจัดทำทะเบียนเงินประจำตำแหน่ง
 • การปรับวุฒิ / เพิ่มวุฒิ
 • การจัดทำฐานข้อมูล  และเก็บข้อมูลบุคลากร
6. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • งานพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์
7. การติดต่อประสานงาน
 • งานธุรการ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งาน ก.พ.ร.
 • งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • งานให้คำปรึกษา  ชี้แจง  และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ