การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ปี พ.ศ.2560

ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใหม่ ได้ที่งานบริหารงานบุคคล 1 มกราคม ถึง 27 มีนาคม 2560

รายละเอียด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม