ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก,จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (เล่มที่ 133 ตอนที่ 14 ข (เล่มที่/14/9 หน้า 179) ลงวันที่ 30 พ.ค.2559) รายละเอียด
ข้าราชการ
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (เล่มที่ 133 ตอนที่ 14 ข (เล่มที่ 8/2 หน้า 202) ลงวันที่ 30 พ.ค.2559) รายละเอียด
  • เหรียญจักรพรรดิมาลา (เล่มที่ 133 ตอนที่ 14 ข (เล่มที่ 15/2 หน้า 143) ลงวันที่ 30 พ.ค.2559) รายละเอียด
พนักงานมหาวิทยาลัย
  • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก,เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (เล่มที่ 133 ตอนที่ 14 ข (เล่มที่ 14/9 หน้า 141) ลงวันที่ 30 พ.ค.2559) รายละเอียด