แจ้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
แจ้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 22-23 มกราคม 2559 ให้ท่านติดต่อขอมีบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://department.kru.ac.th/kru_person/index.php/component/content/article/411