ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง กำหนดตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและตำแหน่งสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง กำหนดตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและตำแหน่งสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก วิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

รายละเอียดตำแหน่งนิติกร

รายละเอียดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พยาบาล)