ขั้นตอนการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมแก่บุคลากรสายวิชาการ และการให้ทุนเพื่อพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.58-60

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนฯ


ขั้นตอนการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมแก่บุคลากรสายวิชาการ และการให้ทุนเพื่อพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560

1. การขอรับทุน

1.1 ให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการฝึกอบรม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนฯ

สำหรับสายวิชาการ

สำหรับสายสนับสนุน

1.2 ให้ผู้ที่ขอรับทุนยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอรับทุน

2. การพิจารณาการให้ทุนและการบันทำทึกข้อตกลงการให้ทุน

2.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาการให้ทุนการฝึกอบรมฯ แก่ผู้ขอรับทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ

2.2 ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติทุน จัดทำบันทึกข้อตกลงการให้ทุนกับหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน  3  ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด  ฉบับที่ 2 เก็บไว้ที่ผู้ขอรับทุน และฉบับที่ 3 ส่งให้งานบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทำทึกข้อตกลงการให้ทุนฯ

- สำหรับสายวิชาการPDF -  ไฟล์แบบ .Doc

สำหรับสายสนับสนุนPDF -  ไฟล์แบบ .Doc

3. ขั้นตอนการขอเบิกเงินทุน

3.1 ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติทุนทำบันทึกข้อความขออนุญาตเบิกเงินทุนถึงอธิการบดี โดยผ่านหัวหน้าหน่วยงาน ต้นสังกัด และรองอธิการบดีตามสายงาน พร้อมทั้งแนบสำเนาบันทึกข้อตกลง

3.2 เมื่อบันทึกข้อความขออนุญาตเบิกเงินทุนได้รับอนุมัติแล้ว ให้ส่งสำเนาบันทึกข้อความพร้อมสำเนาบันทึกข้อตกลงอย่างละ 1 ฉบับ ส่งให้งานบริหารการคลัง และส่งเฉพาะสำเนาบันทึกข้อความให้งานบริหารงานบุคคล 1 ฉบับ

3.3 ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งผู้ขอรับทุนติดต่อขอรับเงินทุนที่งานบริหารการคลัง

 

 

4. การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงาน

ให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลการอนุมัติทุน และรายการเบิกจ่ายเงินทุนของบุคลากรในสังกัดตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำส่งให้งานบริหารงานบุคคลทุกครั้งที่มีการพิจารณาอนุมัติทุน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายการเบิกจ่ายเงินทุนฯ

สำหรับสายวิชาการ

- สำหรับสายสนับสนุน

5. การรายงานผลการฝึกอบรม

ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติทุน รายงานผลการฝึกอบรมถึงอธิการบดี โดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด และรองอธิการบดีตามสายงาน ภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรม และส่งสำเนารายงานผลการฝึกอบรมให้งานบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ฉบับ


หมายเหตุ กรณีขั้นตอนที่ 2 – 4 หากดำเนินการในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน ให้หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อความนำส่งเอกสารถึงงานบริหารงานบุคคลเพียงฉบับเดียว