โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน

 

27 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558

รายละเอียดคำสั่ง (ใช้วันเวลาและสถานที่จากตารางด้านล่างนี้)

กลุ่มที่ 1 งานธุรการทั่วไป (คลิกดูรายชื่อ)

วันที่

เวลา

สถานที่

รายละเอียด

28, 29 เม.ย.58

13.00-16.30 น.

อาคารบริการวิชาการชั้น 2 ห้อง 204

บรรยายและฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1

วิทยากรโดย อ.พรรณวิภา ชมพูงาม และ อ.ดวงเดือน  จังพานิช

18 พ.ค.58

08.00-16.30 น.

ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

การพัฒนาความเชื่อมั่น และเทคนิคการยกระดับความสามารถ

ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับอาเซียน

วิทยากรโดย ดร.ขวัญนภา  ชูแสง

19 พ.ค.58

09.00-16.30 น.

9, 10 มิ.ย.58

13.00-16.30 น.

อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 948

บรรยายและฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 2

วิทยากรโดย อ.พรรณวิภา ชมพูงาม และ อ.ดวงเดือน  จังพานิช

กลุ่มที่ 2 งานแผน งบประมาณ การเงิน และพัสดุ (คลิกดูรายชื่อ)

วันที่

เวลา

สถานที่

รายละเอียด

27, 29 เม.ย.58

13.00-16.30 น.

อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 941

บรรยายและฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1

วิทยากรโดย อ.วิลินวรรณ  แสงพวง และ อ.ศิวพร  ทวนไธสง

18 พ.ค.58

08.00-16.30 น.

ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

การพัฒนาความเชื่อมั่น และเทคนิคการยกระดับความสามารถ

ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับอาเซียน

วิทยากรโดย ดร.ขวัญนภา  ชูแสง

19 พ.ค.58

09.00-16.30 น.

8, 10 มิ.ย.58

13.00-16.30 น.

อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 941

บรรยายและฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 2

วิทยากรโดย อ.วิลินวรรณ  แสงพวง และ อ.ศิวพร  ทวนไธสง

กลุ่มที่ 3 งานสนับสนุนวิชาการ และกิจการนักศึกษา (คลิกดูรายชื่อ)

วันที่

เวลา

สถานที่

รายละเอียด

28, 29 เม.ย.58

13.00-16.30 น.

อาคารบริการวิชาการ ห้อง 105

บรรยายและฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1

วิทยากรโดย ดร.อรวรรณ  เมฆกมล และ อ.ธัญยธรณ์  วิรุฬพัฒน์

18 พ.ค.58

08.00-16.30 น.

ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

การพัฒนาความเชื่อมั่น และเทคนิคการยกระดับความสามารถ

ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับอาเซียน

วิทยากรโดย ดร.ขวัญนภา  ชูแสง

19 พ.ค.58

09.00-16.30 น.

9, 10 มิ.ย.58

13.00-16.30 น.

อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 944

บรรยายและฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 2

วิทยากรโดย ดร.อรวรรณ  เมฆกมล และ อ.ธัญยธรณ์  วิรุฬพัฒน์

กลุ่มที่ 4 งานคอมพิวเตอร์ โสตฯ และประชาสัมพันธ์ (คลิกดูรายชื่อ)

วันที่

เวลา

สถานที่

รายละเอียด

28 เม.ย.58

13.00-16.30 น.

ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

บรรยายและฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1

วิทยากรโดย อ.นิภาพร  โยวัง และ อ.พิสุทธิ์สยาม  งวงคำนาม

29 เม.ย.58

อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 951

18 พ.ค.58

08.00-16.30 น.

ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

การพัฒนาความเชื่อมั่น และเทคนิคการยกระดับความสามารถ

ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับอาเซียน

วิทยากรโดย ดร.ขวัญนภา  ชูแสง

19 พ.ค.58

09.00-16.30 น.

9 มิ.ย.58

13.00-16.30 น.

อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 958

บรรยายและฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 2

วิทยากรโดย อ.นิภาพร  โยวัง และ อ.พิสุทธิ์สยาม  งวงคำนาม

10 มิ.ย.58

อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 958

กลุ่มที่ 5 งานอาคารสถานที่ (คลิกดูรายชื่อ)

วันที่

เวลา

สถานที่

รายละเอียด

29, 30 เม.ย.58

13.00-16.30 น.

อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 942

บรรยายและฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1

วิทยากรโดย ผศ.มานพ  ประธรรมสาร และ อ.กานต์สินี  ช่วยเพ็ญชัยภัทร

18 พ.ค.58

08.00-16.30 น.

ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

การพัฒนาความเชื่อมั่น และเทคนิคการยกระดับความสามารถ

ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับอาเซียน

วิทยากรโดย ดร.ขวัญนภา  ชูแสง

19 พ.ค.58

09.00-16.30 น.

10, 11 มิ.ย.58

13.00-16.30 น.

อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 942

บรรยายและฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 2

วิทยากรโดย ผศ.มานพ  ประธรรมสาร และ อ.กานต์สินี  ช่วยเพ็ญชัยภัทร

กลุ่มที่ 1-5 วันที่ 15–30 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-16.30 น. ฝึกปฏิบัติ – ทดสอบ และประเมินผลการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (On the job training)

วิทยากรโดย

Mr.David Stuart  Armitage

Mr.Martin  Gallagher

Mr.Michael john  Fairhurst

Mr.Barry  Mooney

Mr.David Charles  Crowe

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ช่วงวันที่ 15-30 มิ.ย.58 วิทยากรแต่ละท่านใช่เวลาดำเนินงานรวมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง