ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการพ้นจากการทดลองปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง จำนวน 3 ราย

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการพ้นจากการทดลองปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง จำนวน 3 คน

1.นางสาววราภรณ์  จังธนสมบัติ

2.นางสาวนิภาพร  โยวัง

3.นางสาวรัตติมา  บำรุงเขต

โดยให้ติอต่อทำสัญญาจ้างที่งานบริหารงานบุคคลได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 มีนาคม 2558