แจ้งให้บุคลากรที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารับบัตรประกันสังคมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (พ.ศ.2558)

แจ้งให้บุคลากรที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารับบัตรประกันสังคมได้ที่ งานบริหารงานบุคคลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (พ.ศ.2558)

 

 1. นายกีรติ  โลกนิยม
 2. นางสาวเกิดสุรีย์ กาญจนแพทย์นุกูล
 3. นายจักรกริช ฉิมมาลี
 4. นางสาวฉลวย เปลี่ยนทองคำ
 5. นางพิชญาภา ยิ่งประเสริฐชัย
 6. นางสาวรชตะวัน วุฒิวโรดม
 7. นายวิชิต นาชัยเงิน
 8. นายสุวิจักขณ์ ณัฏฐ์ชานนท์
 9. นายอดิศร แก่นจันทร์
 10. นายอานนท์ คงประชา
 11. นางดุสิตา กรุนกรุด
 12. นายรังสรรค์ โพธิกุล
 13. นางสาวอารีรัตน์ พยุงธรรมแก้วทา
 14. นางสาววราภรณ์ จังธนสมบัติ
 15. นางคะน้า ใจกล้า
 16. นางสาวณัฐกฤตา สุชาติวัฒนะ
 17. นายพาที เกศธนากร
 18. นางน้ำเงิน แก่นพุฒ
 19. นางสาวอัมพร ทองสวรรค์