จ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม 2 ก.พ.2558

จ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม 2 ก.พ.2558 จำนวน 2 ราย

รายละเอียด