แจ้งบุคลากรจำนวน 2 ราย ให้พ้นจากการทดลองปฏิบัติงานและให้ทำสัญญาจ้าง

แจ้งบุคลากรจำนวน 2 ราย ให้พ้นจากการทดลองปฏิบัติงานและให้ทำสัญญาจ้าง

  1. นางสาวกนกวรรณ  จันทนคีรี  พนักงานราชการ
  2. นางสาวศศิวิมล  ช่วยดำรงค์  พนักงานมหาวิทยาลัย