โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอเชิญบุคลากร ม.ราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการให้บริการ

ระยะที่ 1 ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

กลุ่ม A กลุ่มงานธุรการ แผน การเงินและสนับสนุนวิชาการ

อบรม วันที่ 1-2 ก.ย.57 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

---------------------------------

กลุ่ม B กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โสตฯ และอาคารสถานที่

อบรม วันที่ 4-5 ก.ย.57 ณ อาคารบริการวิชาการ ชั้น 1 ห้อง 110

---------------------------------

กลุ่ม C กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ

อบรม วันที่ 9-10 ก.ย.57 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3

---------------------------------

ระยะที่ 2 ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร ณ ประเทศสิงคโปร์ ช่วงกลางเดือนกันยายน 2557

 

รายละเอียด>>>

กำหนดการโครงการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการ