ให้พนักงานประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพ้นจากการทดลองปฏิบัติงานและให้ทำสัญญาจ้าง

ให้พนักงานประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพ้นจากการทดลองปฏิบัติงานและให้ทำสัญญาจ้าง

รายละเอียด